top of page

מאמרים לחג

 

יום העצמאות הוא החג הצעיר ביותר בלוח השנה העברי ותהליך עיצובו מצוי בעיצומו. רבים חשים כי מן הראוי להעשיר את החג ולהעניק לו רבדים נוספים של תוכן, מנהג וטקס על מנת שישקף את חשיבותו ועוצמתו. קהילות היהדות המתקדמת וקהילות נוספות העוסקות בהתחדשות יהודית עמלות בעשורים האחרונים על עיצובם של מנהגים שיבטאו את משמעותו ההיסטורית והרוחנית של היום.בשער זה שני מאמרים כלליים השואלים על מהות היום ואופיו ושלושה מאמרים נוספים על שלושה מנהגים שהתפתחו במרחב ההתחדשות היהודית בישראל: מעמד הבדלה בין יום הזיכרון ויום העצמאות; שבת תקומה ומעמד "איילת השחר".

 

יום העצמאות כחג דתי

הרב יהורם מזור

השאלה בדבר היותו של יום העצמאות חג דתי איננה יורדת מסדר היום הציבורי כבר שנים רבות. לכאורה השאלה אולי איננה שאלה כלל, שכן נראה שדרך ציונו של החג כבר התגבשה והתקדשה במסורת הישראלית. ובכל זאת קיימת בעיה, משום שכנראה לא די בשירי ארץ ישראל עד השעות הקטנות של הלילה, או טיול המלווה בפיקניק למחרת. לא מספיק בהתייחסות לכוחה הצבאי של המדינה, או לחוסנה הכלכלי ובוודאי שלא די בחידון התנ"ך העולמי לנוער, או בטכס פרס ישראל. יותר ויותר נשמעת בחברה הישראלית הדרישה למתן יתר טקסיות "דתית" ממלכתית ליום זה - דרישה המגיעה גם מהשכבות שאינן מוגדרות כדתיות. 


לחצו כאן לקריאת המאמר המלא

 

 

אילת השחר

הרבה קורי זיידלר

 

צמד המלים "אילת השחר" מופיע בפעם הראשונה בספר תהלים, מזמור כ"ב: 1: "לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד" על זה אומר אבן עזרא, בפרושו על מזמור תהלים זה: "למנצח עלאילתהשחר - כאשר ייראה כוח עלות השחר" גם בתלמוד הירושלמי יש התייחסות למושג אילת השחר (ירושלמי, ברכות פ"א ה"א): "רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא: בי רבי, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילת קימאה קימאה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת."

לחצו כאן לקריאת המאמר המלא

 

 

להקשיב לאשר אבד | חלק ב': זיכרון ישראלי
הרב דן פרת

 

יום העצמאות חייב להיות יום של חגיגה של דמוקרטיה ושאיפה לשפרה, חגיגה של שלום שהושג ושאיפה ותקווה לשלום שיבוא. יום המספר את סיפורה של הקבוצה, של הלאום, ואת סיפור ניסיון הושטת היד שלה (המוצלחת או הבלתי מוצלחת) לשכניה. אם להשתמש במונחי המפה הפוליטית הישראלית, יום העצמאות צריך לשלב בתוכו תכונות שנתפסות בעיננו ימניות ושמאלניות כאחד. סוג של אחדות ניגודים מבלעדיה נידרדר או ללאומנות גזענית או נתפרק לקוסמופוליטיות חסרת שורשים.

לחצו כאן לקריאת המאמר המלא

 

 

לקטי מקורות, קטעי עיון ושירה
בעריכת הרב פרופ' יהוידע עמיר
 

bottom of page